Gebruiksvoorwaarden

 

Definities

Wanneer ze gebruikt worden in deze Gebruiksvoorwaarden zullen onderstaande termen, in het enkelvoud of in het meervoud gebruikt, de volgende betekenis hebben :

“Koper”: verwijst naar de fysieke persoon die Producten aankoopt op het Platform bij de Verkopers

“Algemene Voorwaarden”: verwijst naar het onderhavig document

“Persoonlijke ruimte”: verwijst naar de ruimte om de bestelling te volgen ter beschikking gesteld voor de Koper op het Platform

“Platform”: verwijst het door Dejelin aangemaakt elektronisch platform dat de Verkoper en de Koper in contact brengt

“Producten”: verwijst naar de producten of diensten te koop gesteld door de Verkopers op het Platform

“Verkoper” : verwijst naar de contracterende rechtspersoon van Dejelin die Producten te koop stelt op het Platform  (e.g. Dalcq N.V. fabrikant van de Dejelin Producten voor particulieren).

Artikel 1 – Voorwoord

De firma Becook N.V., gevestigd te 1 Boulevard de la Foire – 1348 Luxemburg en geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B 166824 ; Intracommunautair btw-nummer LU 25762054 (hierna “Dejelin” genoemd), heeft een elektronisch Platform aangemaakt en ingevoerd, technisch intermediair die Verkopers, professionele rechtspersonen die hun producten wensen voor te stellen en te verkopen, in contact brengt met Kopers, fysieke personen.

De Algemene Voorwaarden reguleren de geldende voorschriften voor het ter beschikking stellen van het Platform aan de Kopers, met dien verstande dat Dejelin/Becook N.V. nooit overeenkomst sluitende partij is voor de verkoopovereenkomst rechtstreeks aangegaan tussen de Verkopers en de Kopers.

Het kopen aan vaste prijs van de Producten op het Platform impliceert de volledige aanvaarding van elke Koper van de onderhavige Algemene Voorwaarden en de garantie van het volledige begrip ongeacht woonplaats en leveringsadres van de Producten.

Artikel 2 – Toetreding van de Koper tot het Platform 

2.1 Het Platform is opengesteld aan de Kopers, meerderjarige of professionele consument, met rechtsbevoegdheid om een contract aan te gaan met de Verkopers.

Het toetreden tot het Platform is gratis.

Om zijn toetreding tot het Platform te valideren, moet de Koper zich inschrijven door al de gevraagde informatie in te geven op het toetredingsformulier waaronder onder andere zijn naam, voornaam, email adres, telefoonnummer, postadres van de levering. Deze stap is niet vereist indien de Koper zich reeds heeft ingeschreven op de Dejelin website via het adres “www.Dejelin.be”.

2.2 De Koper gaat de verplichting aan te allen tijde van de aansluiting aan het Platform deze informatie bij te werken.

De Koper garandeert de juistheid en de volledigheid van de informatie doorgegeven aan Dejelin en zal enige verantwoordelijke zijn van elke vergissing, nalatigheid of tekortkoming van de actualisering.    Onder meer erkent de Koper dat hij van het Platform kan worden verwijderd volgens de voorwaarden in artikel 7.2 genoemd bij onjuist of niet geactualiseerde informatie.

2.3 Zodra de door het Platform gevraagde informatie is ingevuld, zal de Koper een gebruikersnaam en een wachtwoord moeten kiezen die hem zullen toelaten tot zijn Persoonlijke ruimte toe te treden.

Zodra deze informatie is ingegeven, zal de Koper aanzien worden als lid van het Platform.

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn vertrouwelijk en de Koper verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen. De Koper zal enige verantwoordelijke zijn van het gebruik, zelfs frauduleus, van deze gegevens.

2.4 Dejelin geeft de Koper toegang aan zijn Persoonlijke ruimte tijdens de duur van zijn aansluiting tot het Platform en voor een gebruik gelimiteerd tot de noden uit onderhavige Algemene Voorwaarden voortvloeiend, deze toegang is persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet verhandelbaar.

De Koper verbindt zich ertoe geen afbreuk te doen aan de Persoonlijke ruimte, op welke manier dan ook.

Artikel 3 – Het sluiten van de verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper 

3.1 Dejelin-shop stelt een koppeling met de Verkopers die verschillende Producten verkopen ter beschikking voor de Koper. Dejelin maakt geen deel uit van de verkoopovereenkomst rechtstreeks aangegaan tussen de Verkopers en de Kopers en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Enkel de Verkoper is verantwoordelijk voor de volledige regelgeving van toepassing op de verkoop op afstand en, indien van toepassing, het geheel van de geldende bepalingen van de consumentenwetgeving.

Bijgevolg, enkel de Verkoper kan en moet de Koper de precontractuele informatie verschaffen nodig voor de geïnformeerde instemming van deze laatste (uitgebreide omschrijving van het Product, algemene verkoopvoorwaarden, levervoorwaarden, herroepingsrecht, voorwaarden van de dienst na verkoop, enz.).

Het kopen van een Product door de Koper op het Platform impliceert het goedkeuren van de Koper van de toepasselijke contractuele voorwaarden online geplaatst door de Verkoper.

In ieder geval, de Verkoper garandeert dat de Producten aangeboden op het Platform beschikbaar zijn, met andere woorden dat hij ze op stock ter beschikking heeft om ze op te sturen bij bestelling van de Koper.

3.2 De bestelling van een Product door een Koper op het Platform zal onderstaande stappen volgen:

  • zodra de Koper zijn bestelling bevestigd heeft, zal Dejelin-shop, in het kader van het inningsmandaat toegekend door de Verkoper, de betaling van de Koper namens en voor rekening van de Verkoper valideren;
  • eens Dejelin namens en voor rekening van de Verkoper heeft geïnd, zal Dejelin de Koper de bestelling per mail bevestigen en de Verkoper een overzicht van de te behandelen bestelling sturen;
  • de Verkoper verbindt zich er dan toe het gevraagde Product, betaald binnen de aangegeven termijn door de Verkoper aan de Koper meegedeeld, op eigen verantwoordelijkheid te leveren of te laten leveren.

3.3 De Producten door de Verkopers op het Platform aangeboden zijn beschikbaar. Echter, in het geval dat in de tijd tussen de validatie van de betaling en het versturen van het besteloverzicht aan de Verkoper, het bestelde Product niet meer beschikbaar zou zijn, zal de Koper onmiddellijk op de hoogte gesteld worden en terugbetaald worden van de totaliteit van het gestorte bedrag.

3.4 Elke retour, terugbetaling, herroeping of beroep op garantie moet door de Koper rechtstreeks met de Verkoper worden afgehandeld volgens de voorwaarden door deze laatste meegedeeld. Dejelin zal in geen geval een aanvraag van een Koper relatief aan een Product mogen behandelen of hiervoor verantwoordelijk gesteld kunnen worden.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden

4.1 Verantwoordelijkheden van de Verkoper

De Verkoper is enige verantwoordelijke bij de uitvoering van de verkoopovereenkomst aangegaan met de Koper en van de overeenstemming van zijn activiteit aan de geldende regelgeving. De Verkoper garandeert onder andere: – de overeenstemming van de Producten aan de geldende regelgeving in het land van levering (normen, toelatingen, enz.) ; – de geldigheid van de verkoopofferte (prijs, algemene voorwaarden, levering, herroepingsrecht, enz.); – de geldigheid van de dienst na verkoop (wettelijke en contractuele garantie); – dat hij bevoegd is om de Producten te verkopen die verkocht mogen worden en die niet door rechten van derden zijn bezwaard; – dat hij in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten van de gegevens op het Platform opgeslagen en dat hij alle nodige toestemmingen heeft ten behoeve van hun distributie.

4.2 Verantwoordelijkheden van Dejelin

Dejelin verbindt zich ertoe de diensten van onderhavige Algemene Voorwaarden te bieden, met andere woorden de technische bemiddeling tussen een Verkoper en een Koper.

Dejelin en tant qu’hébergeur sur la Plateforme des informations mises en ligne par les Vendeurs, ne pourra être reconnu responsable de leur éventuel caractère illicite lorsqu’elle n’en a pas été expressément informée.

Artikel 5 – Conflict tussen een Verkoper en een Koper

Aangezien Dejelin geen deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst, bij een geschil gerelateerd aan deze overeenkomst tussen een Verkoper en een Koper, moet de Koper zich rechtstreeks richten tot de Verkoper om het geschil trachten op te lossen.

Artikel 6 – Einde van de aansluiting van de Koper aan het Platform 

6.1 De Koper, net als Dejelin, kan te allen tijde een einde maken aan de aansluiting van de Koper aan het Platform door een email te sturen aan de andere partij, of een melding op de persoonlijke ruimte van het Platform met een opzegperiode van dertig (30) dagen.
Elke partij kan de huidige overeenkomst stopzetten bij tekortkoming van de andere partij dat niet binnen de tien (10) dagen na het opsturen van een aanmaning is opgelost.

6.2 Dejelin kan te allen tijde door eenvoudige kennisgeving aan de Koper door email of op zijn Persoonlijke ruimte de Koper schrappen van het Platform mits een opzegperiode van tien (10) dagen bij tekortkoming van de Koper aan de verplichtingen voortkomend uit onderhavige Algemene Voorwaarden die niet hersteld werden binnen deze periode en onder andere bij onjuiste of niet bijgewerkte informatie door de Koper verschaft

6.3 Dejelin kan ten allen tijde door eenvoudige kennisgeving aan de Koper door email of op zijn Persoonlijke ruimte de Koper onmiddellijk schrappen van het Platform bij ernstige en onherstelbare tekortkoming van de Koper aan de verplichtingen voortkomend uit onderhavige Algemene Voorwaarden en onder andere bij:

  • niet betaling of frauduleuze betaling bij het uitvoeren van een verkoopovereenkomst met een Verkoper,
  • onwettige commentaar over een Verkoper zoals aangegeven in artikel 5,
  • gedrag met schadelijke gevolgen voor het Platform.

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens

7.1 Persoonlijke gegevens van de Koper

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de Koper is noodzakelijk voor de inschrijving op het Platform en voor de goede uitvoering van de verkoopovereenkomsten afgesloten met de Verkopers.

Overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving, moet de verwerking van de persoonlijke gegevens door de Koper verschaft voldoen aan wettelijke regels.

7.2 Communicatie aan de Verkoper van de persoonlijke gegevens van de Koper

Dejelin-shop verzamelt de persoonlijke gegevens van de Kopers bij het toetreden tot het Platform. Hij zal ze aan de Verkoper doorgeven bij de bevestiging van de bestelling zodat de Verkoper de verkoopovereenkomst kan uitvoeren.

Alle details met respect tot de verwerking van de gegevens zijn beschikbaar op onze website, onder ‘Privacy beleid’.

Artikel 8 – Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

Dejelin kan te allen tijde de Algemene Voorwaarden wijzigen. Zij zal de Koper hiervan op de hoogte stellen door een vermelding op zijn Persoonlijke ruimte, mits een voorberichtperiode van vijftien (15) dagen.

De Koper is vrij om de nieuwe Algemene Voorwaarden niet te aanvaarden binnen deze periode door de aansluiting aan het Platform te beëindigen.

De Koper zal deze wijziging kunnen aanvaarden via zijn Persoonlijke ruimte of zoals aangegeven.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan Luxemburgs recht, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de dwingende bepalingen aan het recht van de woonplaats van de Koper. Elk geschil zal worden behandeld door de Luxemburgse rechtbanken, hetgeen de Koper aanvaard door op onze website te kopen.

Historique Dejelin :