Privacy beleid

Doel

Dit Handvest is opgesteld door de firma Becook N.V., met vestiging te 1 Boulevard de la Foire te 1348 Luxemburg en geregistreerd in het handels- en venootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B 166824; Intracommunautair btw-nummer LU 25762054; (hierna genoemd) “de verantwoordelijke voor de verwerking”.

Het doel van het onderhavig Handvest is het informeren van de bezoekers van haar website, en al haar toebehorende websites (hieronder genoemd “website”), van de manier waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking

Het onderhavig Handvest sluit aan bij het streven van de verantwoordelijke voor de verwerking om in alle transparantie te werken, met respect voor de nationale voorschriften en voor de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en door intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd “algemene verordening voor de bescherming van de gegevens”).

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt een bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en verbindt zich er dan ook toe om de nodige redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of onrechtmatig gebruik.

Indien de gebruiker wenst in te gaan op een van ondergenoemde praktijken, kan hij de verantwoordelijke voor de verwerking bereiken op het post of mailadres genoemd onder “Contactgegevens” van onderhavig Handvest.

Toestemming

Door toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van onderstaande informatie en verklaart hij akkoord te gaan met onderhavig Handvest en verklaart hij zich uitdrukkelijk akkoord dat de verantwoordelijke voor de verwerking de op de website ingevulde en/of op de website aangeboden diensten persoonsgegevens verzamelt, conform de bepalingen en principes zoals beschreven in dit Handvest, met hieronder vermelde doelstellingen.

De gebruiker heeft het recht zijn akkoord te allen tijde in te trekken. Het intrekken van het akkoord doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op het eerder verleend akkoord.

Welke gegevens verzamelen wij?

Door de website te bezoeken en te gebruiken, verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord dat de verantwoordelijke voor de verwerking onderstaande persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, volgens verder beschreven modaliteiten en principes:

 • zijn domein (automatisch door de server van de verantwoordelijke voor de verwerking herkend), met inbegrip van het dynamische IP adres;
 • zijn email adres indien de gebruiker het eerder heeft vrijgegeven, door bijvoorbeeld berichten of vragen te sturen naar de website, door te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking per email, door de toegang tot een beperkt deel van de website door identificatie, enz.;
 • het geheel van de informatie aangaande de pagina’s dat de gebruiker heeft bezocht op de website;
 • elke informatie dat de gebruiker vrijwillig heeft opgegeven, bijvoorbeeld in het kader van informatie enquêtes en/of inschrijvingen op de website, of door de toegang tot een beperkt deel van de website door identificatie, of door een aankoop te verrichten op de website.

Het zou kunnen dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet persoonsgebonden gegevens moet verzamelen. Deze gegevens worden niet persoonsgebonden gegevens genoemd aangezien ze niet toelaten rechtstreeks of onrechtstreeks een welbepaald persoon te identificeren. Ze kunnen bijgevolg gebruikt worden voor eender welk doeleinde, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de advertenties van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren.

Ingeval de niet-persoonsgebonden gegevens gekoppeld zouden worden aan persoonsgegevens, zodat een identificatie van de personen mogelijk zou zijn, zouden deze gegevens verwerkt worden als persoonsgegevens tot de connectie tot een welbepaald persoon onmogelijk gemaakt is geworden.

Verzamelmethodes

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt de persoonsgegevens als volgt:

 • Bij het bezoeken van de website door de cookies, zie onderdeel “Cookies”
 • Bij het aanmaken van een account op de website
 • Bij een aankoop op de website
 • Bij het inschrijven op de nieuwsbrief

Doelstelling van de verwerking

De persoonsgegevens zullen enkel verzameld en verwerkt worden voor onderstaande doelstellingen:

 • het beheer en de controle van de aangeboden diensten verzekeren;
 • het versturen en opvolgen van de bestellingen en facturaties;
 • het versturen van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • het eventueel versturen van gratis monsters of aanbiedingen van diensten aan preferentiële voorwaarden;
 • het antwoorden op de vragen van de gebruiker;
 • het trekken van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de website en van de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten;
 • het meedelen van informatie over nieuwe producten en/of diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • met het oog op directe marketing acties;
 • een betere identificatie van de interesses van de gebruiker bepalen.

Het zou kunnen dat de verantwoordelijke voor de verwerking handelingen zou moeten uitvoeren die nog niet in dit Handvest zijn opgenomen. In dat geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking contact opnemen met de gebruiker vooraleer hij de persoonsgegevens gebruikt, zodat hij hem over de veranderingen kan informeren en hem de kans geven, indien nodig, het gebruik ervan te weigeren.

Bewaartermijn

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de persoonsgegevens enkel zolang nodig voor het uitvoeren van de doeleinden en in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele verbintenis die de klant verbindt aan de verantwoordelijke voor de verwerking bewaard.

Kortere bewaartermijnen zijn van toepassing voor sommige gegevenscategorieën, zoals de handelsgegevens die slechts 12 maanden worden bewaard.

Aan het einde van de bewaartermijn, zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens wel degelijk onbeschikbaar gemaakt zijn.

Toegang tot de gegevens en kopij

Door middel van een geschreven, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres genoemd bij “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, kan de gebruiker, na bewijs van zijn identiteit (door het toevoegen van een kopij van de identiteitskaart), kosteloos de geschreven communicatie of een kopij van de verzamelde persoonsgegevens hem aangaande verkrijgen.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan betaling van redelijke kosten vragen op basis van de administratieve kosten voor elke bijkomende kopij gevraagd door de gebruiker.

Als de gebruiker deze aanvraag elektronisch indient, zal de informatie elektronisch worden bezorgd, tenzij de gebruiker het anders vraagt.

De kopij van de gegevens zal ten laatste een maand na ontvangst van de aanvraag aan de gebruiker worden bezorgd.

Recht op rechtzetting

Door middel van een geschreven, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres genoemd bij “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, kan de gebruiker, na bewijs van zijn identiteit (door het toevoegen van een kopij van de identiteitskaart), kosteloos, zo snel mogelijk, en ten laatste binnen een termijn van een maand, de rechtzetting van zijn persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet belangrijk zouden zijn verkrijgen, alsook ze te vervolledigen indien ze niet volledig blijken te zijn.

Recht om zich te verzetten tegen de verwerking

Door middel van een geschreven, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres genoemd bij “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, kan de gebruiker zich, te allen tijde, om persoonlijke redenen en na bewijs van zijn identiteit (door het toevoegen van een kopij van de identiteitskaart), verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, indien:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen nut of in het kader van de uitoefening een taak voor de overheid die de verantwoordelijke voor de verwerking moet ondernemen;
 • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van de rechtmatige belangen nagestreefd door de verantwoordelijke voor de verwerking of door een derde, behalve als de belangen of de fundamentele vrijheden en rechten van de betrokken persoon een bescherming van de persoonsgegevens vereist (onder andere als de betrokken persoon een kind is).

De verantwoordelijke voor de verwerking kan het recht zich te verzetten van de gebruiker weigeren als hij het bestaan van dwingende en wettelijke motieven vaststelt die de verwerking verantwoorden, die voorgaan op de belangen of de vrijheden en rechten van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitvoering of verdediging van een recht voor het gerecht. Bij weigering, kan de gebruiker beroep doen zoals aangegeven in “Klachten” van onderhavig Handvest.

Door middel van een geschreven, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres genoemd bij “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, kan de gebruiker, na bewijs van zijn identiteit (door het toevoegen van een kopij van de identiteitskaart), zich verzetten, zonder motivatie en kosteloos, tegen de verwerking van de persoonsgegevens wanneer deze gegevens zijn verzameld voor directe marketing doeleinde (met inbegrip van profilering).

Wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistieken conform de algemene vordering voor bescherming van de gegevens, heeft de gebruiker het recht zich te verzetten, om persoonlijke redenen, tegen de verwerking van de persoonsgegevens hem aangaande, behalve als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen nut.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet op de aanvraag van de gebruiker antwoorden, zo snel mogelijk en ten laatste binnen een termijn van een maand, en moet zijn antwoord motiveren indien hij geen gevolg zal geven aan de vraag.

Recht tot beperking van de verwerking

Door middel van een geschreven, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres genoemd bij “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, kan de gebruiker, na bewijs van zijn identiteit (door het toevoegen van een kopij van de identiteitskaart), een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen voor onderstaande gevallen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de tijd die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om dit na te kijken;
 • wanneer de verwerking onwettelijk is en de gebruiker de beperking verkiest boven het verwijderen;
 • wanneer, hoewel niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, de gebruiker ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitvoering of de verdediging van zijn rechten voor het gerecht;
 • tijdens de tijd die nodig is om de gegrondheid te onderzoeken van een bezwaarschrift door de gebruiker ingediend, met andere woorden, de tijd die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om de balans te maken tussen de wettelijke belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en die van de gebruiker.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren als de beperking van de verwerking is opgeheven.

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

Door middel van een geschreven, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres genoemd bij “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, kan de gebruiker, na bewijs van zijn identiteit (door het toevoegen van een kopij van de identiteitskaart), het verwijderen van de persoonsgegevens hem aangaande verkrijgen, wanneer onderstaande motieven van toepassing zijn:

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doelstellingen van de verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn akkoord dat zijn gegevens zouden verwerkt worden ingetrokken en er is geen andere juridische grondslag voor de verwerking;
 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingende geldige reden voor de verwerking en/of de gebruiker maakt gebruik van zijn recht tot verzet voor directe marketing (met inbegrip van profilering);
 • de persoonsgegevens maken deel uit van een onwettige verwerking;
 • de persoonsgegevens moeten verwijderd worden om een wettelijke verplichting te respecteren (van het Recht van Unie of Recht van de lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van het aanbod van diensten van de firma voor informatie dat zich richt tot kinderen.

Het verwijderen van de gegevens is niet van toepassing voor de 5 onderstaande gevallen :

 • als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van het recht op meningsuiting en informatie;
 • als de verwerking noodzakelijk is om de wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist zoals voorzien door het Recht van Unie of Recht van de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, of om een taak van algemeen nut uit te voeren of een taak uitgaande van een overheidsinstantie die de verantwoordelijke moet uitvoeren;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor motieven van algemeen nut in het domein van bevolkingsgezondheid;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor activistische doeleinden van algemeen nut, voor wetenschappelijke of historische onderzoeken of voor statistische doeleinden en zolang het recht op verwijderen het realiseren van de doeleinden van de desbetreffende verwerking onmogelijk zou maken;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitvoering of de bescherming van de rechten voor het gerecht.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet op de aanvraag van de gebruiker antwoorden, zo snel mogelijk en ten laatste binnen een termijn van een maand, en moet zijn antwoord motiveren indien hij geen gevolg zal geven aan de vraag.

De gebruiker heeft ook het recht, onder dezelfde voorwaarden, op kosteloos verwijderen of het verbod van gebruik van de persoonsgegevens hem aangaande, rekening houdend met de doelstelling van de verwerking,  die onvolledig of irrelevant zouden zijn of waarvan de opname, de verspreiding of het bijhouden verboden zou zijn, of die langer dan de nodige en toegelaten periode zouden bewaard zijn.

Recht op « overdraagbaarheid van de gegevens »

Door middel van een geschreven, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres genoemd bij “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, na bewijs van zijn identiteit (door het toevoegen van een kopij van de identiteitskaart), kan de gebruiker te allen tijde vragen kosteloos zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format, om deze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien:

 • de verwerking van de gegevens is uitgevoerd door geautomatiseerde processen; en indien
 • de verwerking is gebaseerd op het akkoord van de gebruiker of op een overeenkomst tussen deze laatste en de verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten, mag de gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om zijn persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zolang dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking  noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen nut of een taak uitgaande van een overheidsinstantie die de verantwoordelijke moet uitvoeren.

Ontvangers van de gegevens en bekendmaking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, behalve de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn ondergeschikten of andere contractanten, zijn commerciële partners met zorg uitgekozen, gevestigd in Belgiëof in de Europese Unie, en die samenwerken met de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de verhandeling van producen of levering van diensten.

Indien de gegevens zouden vrijgegeven worden aan derden voor directe marketing of prospectie doeleinden, zal de gebruiker op voorhand geïnformeerd worden zodat hij al dan niet de verwerking van zijn gegevens door derden kan aanvaarden.

Door middel van een geschreven, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres genoemd bij “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, kan de gebruiker, na bewijs van zijn identiteit (door het toevoegen van een kopij van de identiteitskaart), zich kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt de geldende wet- en rechtsbepalingen in acht en zal in alle geval zorgen dat zijn partners, ondergeschikten, contractanten of andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens onderhavig Handvest naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt het recht om persoonsgegevens van de gebruiker vrij te geven indien een wet, een gerechtelijke procedure of een opdracht van een overheidsinstantie deze vrijgave noodzakelijk maakt.

Er gebeurt geen enkele overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Gebruik en beheer van « cookies »

Algemene principes.

Huidig artikel geeft informatie over het gebruik van de cookies op de website.

Onderhavig cookiebeleid is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking.

De website gebruikt cookies om de navigatie nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website, andere zorgen voor een betere beleving voor de gebruiker.

Het merendeel van de webbrowsers zijn geconfigureerd om automatisch de cookies te aanvaarden. Indien de gebruiker het beheer ervan wil personaliseren, moet hij de parameters van zijn browser aanpassen. Hij zal andere informatie hierover terugvinden onder “Beheer van de cookies” van huidige bepaling.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, geeft de gebruiker uitdrukkelijk zijn akkoord met het beheer van de cookies zoals hieronder beschreven.

Definitie van de cookies.

Een “cookie”is een gegevens- of tekstbestand dat de browser van een website tijdelijk of permanent opslaat op het materiaal van de gebruiker (hard disc van de computer, tablet, smartphone, of ander gelijkaardig toestel) door middel van de browser. De cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waar de verantwoordelijke voor de verwerking mee samenwerkt.

De cookies onthouden een aantal informatie, zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, of de inhoud van hun winkelmandje. Andere cookies slaan statistieken op over de gebruikers van een website of zorgen dat de grafieken correct verschijnen en de applicaties goed werken op de website. Nog andere zorgen dat de inhoud en/of de advertenties van een website in functie van de gebruiker worden aangepast.

Gebruik van cookies op de website.

De website gebruikt verschillende types cookies:

 • De noodzakelijke of technische cookies: dit zijn noodzakelijke cookies voor de werking van de website, die voor een goede communicatie zorgen en zijn bedoeld om de navigatie te vergemakkelijken;
 • De statistiek of analytische cookies: deze cookies zorgen dat de bezoekers kunnen herkend en geteld worden, en hun navigatie gedrag bijgehouden kan worden als ze de website bezoeken. Dit zorgt voor een verbetering van de navigatie voor de gebruiker en zorgt dat hij gemakkelijk vindt wat hij zoekt;
 • De functionele cookies: deze cookies zorgen voor de activatie van specifieke functies op de website om de gebruiksvriendelijkheid en de beleving van de gebruiker te activeren, zo onthouden ze bijvoorbeeld de voorkeuren (bijvoorbeeld de taal);
 • De prestatie cookies: deze cookies verzamelen informatie aangaande de manier waarop de gebruiker de website gebruikt. Ze zorgen voor een evaluatie en een verbetering van de inhoud en de prestatie van de website (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, door de populairste pagina’s of clicks te identificeren), en voor een betere overeenkomst van de commerciële voorstellen met de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
 • De publicitaire of commerciële cookies: dit zijn bestanden om gegevens van het profiel van de bezoeker te verzamelen, die mogelijk kunnen geïnstalleerd of gelezen worden door derden waar de verantwoordelijke voor de verwerking mee samenwerkt om de doeltreffendheid van een advertentie of een webpagina te meten en ze beter te laten overeenkomen met de interesses van de gebruiker;
 • Traceringscookies: de website gebruikt traceringscookies via Google Analytics, met als doel de verantwoordelijke voor de verwerking te helpen de interactie tussen de gebruikers en de inhoud van de website te meten, en bezoekstatistieken te genereren op een anonieme manier.  Deze statistieken zorgen dat de website continu kan verbeterd worden en geven de gebruiker relevante inhoud. De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt Google Analytics om een overzicht te verkrijgen van de traffic op de website, de herkomst van deze traffic en de bezochte pagina’s. Dit houdt in dat Google als onderaannemer werkt. De informatie door Google Analytics wordt zo anoniem mogelijk verzameld.  Bijvoorbeeld, het is niet mogelijk om de bezoekers van de website te identificeren. Voor meer informatie, wordt de gebruiker uitgenodigd de politieke pagina over bescherming van de gegevens van Google te raadplegen, beschikbaar op onderstaand adres:

http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De verantwoordelijke voor de verwerking zou ook cookies en bakens kunnen gebruiken om informatie te verzamelen over de surfgewoonten van de gebruikers op de verschillende websites en applicaties van zijn publicitaire netwerk.

Een baken is een onzichtbaar afbeeldingsbestand die de navigatie van de gebruiker volgt voor een of meerdere websites of applicaties. Daarenboven, kunnen andere commerciële cookies geplaatst worden door adverteerders bij het afspelen van hun advertentie.

De commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De informatie door commerciële cookies en bakens verzameld wordt gebruikt om de efficiëntie van de advertentie te meten en de advertenties op de website en op andere websites die deel uitmaken van het publicitaire netwerk of voor dewelke de verantwoordelijke voor de verwerking publicitaire diensten levert beter te personaliseren.

De bewaartermijn van de cookies verschilt naargelang het type : de noodzakelijke cookies worden in het algemeen bijgehouden tot de browser wordt gesloten, waar functionele cookies 1 jaar geldig blijven en de prestatie cookies 4 jaar.

De verantwoordelijke voor de verwerking staat publieke zoekmachines toe de website te bezoeken via ‘spiders’ met als enige doel de toegang en de inhoud van de website bereikbaar te maken voor zoekmachines, zonder dat de verantwoordelijke voor de verwerking  het recht verleent tot archiveren van de website. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt het recht te allen tijde de toestemming in te trekken zoals in dit artikel vermeld.

Om offertes te maken die de gebruiker zouden kunnen interesseren, kan de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerkingen aangaan met publicitaire regies op het net. Zij hebben van de verantwoordelijke voor de verwerking de toestemming gekregen advertenties op de website te plaatsen. Als de gebruiker de website bezoekt, kunnen de publicitaire regies ook informatie verzamelen.

Beheer van de cookies.

Het merendeel van de webbrowsers zijn geconfigureerd om automatisch de cookies te aanvaarden, maar ze laten allemaal toe de parameters aan te passen naargelang de voorkeuren van de gebruiker.

Indien de gebruiker niet wil dat de website cookies plaatst op zijn computer / mobiel toestel, kan hij dit makkelijk aanpassen of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen.

Indien de gebruiker de cookies van Google Analytics niet wenst, kan jij dit aangeven via het bericht aangaande de cookies dat verschijnt bij het eerste bezoek op de website, of door de instellingen van zijn browser te personaliseren zodat deze cookies weigert.
Om niet meer door Google Analytics getraceerd te worden, op geen enkele website, wordt de gebruiker uitgenodigd volgende website te raadplegen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Indien de gebruiker bepaalde cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet kunnen bezocht / gebruikt worden, of slechts gedeeltelijk.

Veiligheid

De verantwoordelijke voor de verwerking past de nodige technische en organisationele middelen toe om een niveau van veiligheid van de verwerking en van de verzamelde gegevens ten aanzien van de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens aangepast aan het risico. Hij houdt rekening met de staat van de informatie, de kosten van de toepassing en de aard, het bereik, de context en de doeleinden van de verwerking alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt steeds encryptie technologieën erkend als industriële standaarden in de IT-sector als hij gegevens op de website doorstuurt of ontvangt.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingesteld voor de bescherming en om verlies, misbruik of verandering van de verkregen informatie op de website te vermijden.

Communicatieper post, email of telefoon

Communicatie per post

Indien de gebruiker zijn postadres meedeelt aan de verantwoordelijke voor verwerking via de website, worden zijn gegevens opgeslagen in het adressenbestand van de verantwoordelijke om zijn vraag te beantwoorden en om hem op de hoogte te houden van de producten en diensten aangeboden door de verantwoordelijke. Behoudens bezwaar van de gebruiker, mag de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de gebruiker ook doorgeven aan derden (zoals ondernemingsgroepen en commerciële partners) voor directe marketing doeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn gegevens worden gebruikt voor directe marketing doeleinden, kan hij dit aangeven bij de registratie op de website.

De gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens raadplegen, verbeteren of schrappen in het bestand van de verantwoordelijke voor de verwerking. Om dit te doen, zal hij de verantwoordelijke voor de verwerking moeten contacteren op het adres als aangegeven in “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, zonder te vergeten zijn naam alsook zijn exact adres door te geven (correct geschreven). De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de gegevens te verwijderen van de lijst dat hij met andere firma’s en organisaties deelt.

Communicatie per telefoon

Indien de gebruiker zijn telefoonnummer deelt met de verantwoordelijke voor de verwerking via de website, kan hij een telefonische oproep krijgen :

 • Van de verantwoordelijke voor de verwerking om hem informatie over de producten, diensten of opkomende evenementen mee te delen;
 • Ondernemingsgroepen en commerciële partners waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking contractueel verbonden is.

Indien de gebruiker geen telefonische oproepen meer wenst, zal hij de verantwoordelijke voor de verwerking moeten contacteren op het adres als aangegeven in “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, zonder te vergeten zijn naam alsook zijn exact adres door te geven (correct geschreven). De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de gegevens te verwijderen van de lijst dat hij met andere firma’s en organisaties deelt.

Indien de gebruiker zijn gsm-nummer deelt met de verantwoordelijke voor de verwerking via de website, zal hij enkel berichten krijgen (SMS/MMS) van de verantwoordelijke, noodzakelijk om zijn vragen te beantwoorden of om hem op de hoogte te houden over zijn online bestellingen.

Communicatie via e-mail

Indien de gebruiker zijn emailadres deelt met de verantwoordelijke voor de verwerking via de website, kan hij:

 • E-mails krijgen van de verantwoordelijke met informatie over de producten, diensten of opkomende evenementen (met directe marketing doeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft gegeven of dat hij al klant is bij de verantwoordelijke en dat hij zijn emailadres heeft gedeeld met de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • E-mails krijgen van ondernemingsgroepen en ondernemingen/organisaties waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking contractueel is verbonden, met directe marketing doeleinden, op voorwaarde dat de gebruiker uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft gegeven.

Indien de gebruiker geen e-mails of oproepen (meer) wenst, zal hij de verantwoordelijke voor de verwerking moeten contacteren op het adres als aangegeven in “Contactgegevens” van onderhavig Handvest, zonder te vergeten zijn naam alsook zijn exact adres door te geven (correct geschreven). De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de gegevens te verwijderen van de lijst dat hij met andere firma’s en organisaties deelt.

Klachten

De gebruiker kan een klacht indienen bij zijn nationaal controle-instantie, waarvan de gegevens opgenomen zijn op de officiële website van de Europese Commissie :

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Contactgegevens

Voor elke vraag en/of klacht, onder andere over het duidelijk en toegankelijk karakter van onderhavig Handvest, kan de gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking contacteren:

 • Per email : serviceclient@becook.lu
 • Per post : Dejelin, 1 Boulevard de la Foire 1348 Luxemburg

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavig Handvest wordt beheerst door het nationaal recht van de hoofdverblijfplaats van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van onderhavig Handvest wordt beheerst door dit nationaal recht.

Overige bepalingen

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt het recht om de bepalingen van onderhavig Handvest te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met een waarschuwing over hun inwerkingtreding.